Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za prekogranično kretanje otpada

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za prekogranično kretanje otpada

Zahtevi se u okviru ovih administartivnih postupaka podnose pisano na propisanom Obrascu sa pratećom dokumentacijom. 

Zahtev za pribavljanje Dozvole / Potvrde se podnosi Ministarstvu zaštite životne sredine, na adresu Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd, naslovljen za Odsek za prekogranično kretanje otpada. 

Odsek u skladu sa Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 34/2022) za uvoz opasnog otpada vrši izdavanje Dozvola za uvoz opasnog otpada.
Obrazac zahteva za izdavanje Dozvola za uvoz opasnog otpada možete preuzeti ovde. 

Odsek će u skladu sa dobijenim preporuka za pojednostavljanje postupka, dok se ne uvede elektronska pisarnica, Podnosiocu Obaveštenja o prekograničnom kretanju opasnog otpada (Competent authorities of dispatch) elektronskim putem potvrditi prijem notifikacije, odnosno prihvatati da Podnosilac zahteva za uvoz opasnog otpada može zatražiti informacije o Broju zahteva za prekogranično kretanje otpada elektronskim putem na sledeću elektronsku adresu nadležnog organa waste@eko.gov.rs ili pozivajući broj telefona 011/31 20 114. 

U skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku nadležni organ izdaje Broj zahteva i obaveštava Izvoznika/Uvoznika o neophodnoj dopuni dokumentacije.


Odsek u skladu sa Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 34/2022), za izvoz opasnog otpada vrši izdavanje Dozvola za izvoz opasnog otpada.

Obrazac zahteva za izdavanje Dozvola za izvoz opasnog otpada možete preuzeti ovde. 

Uz obrazac zahteva za dobijanje dozvole za izvoz opasnog otpada podnosi se Obaveštenje o prekograničnom kretanju opasnog otpada (Notification document- Annex 1A), Dokument o prekograničnom kretanju otpada (Movement document Annex 1B), Izveštaj o ispitivanju otpada i Dokaz o uplati republičke administrativne takse, za podnošenje zahteva (po tarifnom broju 1) u formi kopije.

Odsek će u skladu sa dobijenim preporuka za pojednostavljanje postupka, dok se ne uvede elektronska pisarnica, prihvatati da Podnosilac zahteva za izvoz opasnog otpada / Podnosilac Obaveštenja o prekograničnom kretanju opasnog otpada (Notification document) može zatražiti Broj obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada (notifikacioni broj) elektronskim putem na sledeću elektronsku adresu nadležnog organa  waste@eko.gov.rs ili pozivajući broj telefona 011/31 20 114.

U skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku nadležni organ izdaje notifikacioni broj i obaveštava Izvoznika o neophodnoj dopuni dokumentacije.


Odsek u skladu sa Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 34/2022), za tranzit opasnog otpada vrši izdavanje Dozvola za tranzit opasnog otpada.

Obrazac zahteva za tranzit opasnog otpada se ne podnosi za započete notifikacione postupke od strane država izvoza.

Odsek će u skladu sa dobijenim preporuka za pojednostavljanje postupka, dok se ne uvede elektronska pisarnica, Podnosiocu Obaveštenja o prekograničnom kretanju neopasnog otpada (Competent authorities of dispatch) elektronskim putem potvrditi prijem notifikacije, odnosno prihvatati da Podnosilac zahteva za tranzit opasnog otpada može zatražiti informacije o Broju zahteva za prekogranično kretanje otpada elektronskim putem na sledeću elektronsku adresu nadležnog organa waste@eko.gov.rs ili pozivajući broj telefona 011/31 20 114.

U skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku nadležni organ izdaje Potvrdu o prijemu notifikacije, broj zahteva i obaveštava Izvoznika/Uvoznika/Posrednika o neophodnoj dopuni dokumentacije.


Odsek u skladu sa Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 34/2022), za uvoz i izvoz  neopasnog otpada vrši izdavanje Dozvola uvoz i izvoz neopasnog otpada.

Obrasce zahteva za izdavanje Dozvola za uvoz i izvoz neopasnog otpada možete preuzeti ovde.


Odsek u skladu sa Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 34/2022) za uvoz i izvoz i tranzit neopasnog otpada vrši izdavanje Potvrda o prijavi prekograničnog kretanja za uvoz i izvoz i tranzit neopasnog otpada.

Obrasci zahteva za izdavanje Potvrda o prijavi prekograničnog kretanja za uvoz i izvoz neopasnog otpada možete preuzeti ovde. 
 

Obrazac zahteva za tranzit neopasnog otpada se ne podnosi za započete notifikacione postupke od strane država izvoza.


Odsek će u skladu sa dobijenim preporuka za pojednostavljanje postupka, dok se ne uvede elektronska pisarnica, Podnosiocu Obaveštenja o prekograničnom kretanju neopasnog otpada (Competent authorities of dispatch) elektronskim putem potvrditi prijem notifikacije, odnosno prihvatati da Podnosilac zahteva za tranzit neopasnog otpada može zatražiti informacije o Broju zahteva za prekogranično kretanje otpada elektronskim putem na sledeću elektronsku adresu nadležnog organa waste@eko.gov.rs ili pozivajući broj telefona 011/31 20 114.

U skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku nadležni organ izdaje Potvrdu o prijemu notifikacije, broj zahteva i obaveštava Izvoznika/Uvoznika/Posrednika o neophodnoj dopuni dokumentacije..

OSTALE INFORMACIJE VEZANE ZA DOKUMENTCIJU

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Dozvole / Potvrde za uvoz, izvoz i tranzit otpada se odobravaju, ukoliko je taj period pokriven dokumentacijom, u više pošiljki za period do 12 meseci. Podnosilac zahteva može zatražiti Dozvolu / Potvrdu za prekogranično kretanje otpada u više pošiljki u slučaju kada se radi o otpadu istih fizičko-hemijskih osobina, koji se otprema na isto odredište za utvrđenu rutu kretanja i granične prelaze. 

Uz Obrazac zahteva za dobijanje DOZVOLE za uvoz, izvoz i tranzit otpada podnosi se propisana dokumentacija-Opšta dokumentacija i Posebna dokumentacija, u skladu Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada (“Sl. glasnik RS”, br. 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017, 98/2017, 38/2018 i 6/2021). 

OPŠTA DOKUMENTACIJA ZA PREKOGRANIČNO KRETANjE OTPADA obuhvata dokumentaciju (propisana članom 3 Pravilnika):

 • Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada (Notification document) izdato od strane nadležnog organa zemlje izvoza
 • Dokument o prekograničnom kretanju otpada (Movement document) i 
 • Izveštaj o ispitivanju otpada, izdat od strane ovlašćenih laboratorija za ispitavnje otpada. Spisak ovlađćenih laboratorija nalazi se na linku: https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom

POSEBNA DOKUMENTACIJA ZA PREKOGRANIČNO KRETANjE OTPADA propisana je sledećim članovima Pravilnika:

 • uvoz opasnog otpada (član 8. stav 1. i član 9 )   
 • izvoz i tranzit opasnog otpada (član 8. stav 2. i član 9)   
 • uvoz neopasnog otpada (član 6)   
 • izvoz neopasnog otpada (član 7)  

Posebna dokumentacija za prekogranično kretanje otpada obuhvata:

 1. Ugovor između uvoznika i izvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran kako je nameravano, u formi originala;
 2. Ugovor između uvoznika otpada i prerađivača, ukoliko uvoznik nije istovremeno i prerađivač otpada, u formi originala;
 3. Izjava izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu, mestu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima za njegov izvoz, u formi originala;
 4. Izjava prerađivača otpada o kapacitetima postrojenja za preradu uvezenog otpada i vrsti otpada koji će nastati preradom uvezenog otpada, kao i o načinu njegovog zbrinjavanja, izdatu od strane prerađivača otpada, u formi originala;
 5. Dokaz da su uvoznik, izvoznik, posrednik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja otpadom, u formi kopije; 
 6. Dozvolu za upravljanje otpadom za obavljanje delatnosti skladištenja/tretmana otpada, izdatu od strane Ministarstva zaštite životne sredine, AP Vojvodina ili jedinice lokalne samouprave, u formi kopije;
 7. Međunarodni sertifikat za prevoz otpada i opasnih materija, u formi kopije;
 8. Dokaz o obaveznom osiguranju opasne otpadne materije u domaćem i međunarodnom prevozu za slučaj štete pričinjene trećim licima, kojim je obuhvaćena i šteta zagađenja životne sredine, izdat od strane ovlašćene osiguravajuće kuće, u formi originala ili overene kopije;
 9. Odgovarajuće polisu osiguranja ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova prerade opasnog otpada bez opasnosti po životnu sredinu, izdat od strane osiguravajuće kuće ili banke, u formi originala ili overene kopije;
 10. Polisu osiguranja prevoznika otpada ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova sanacije životne sredine kao posledice oštećenja ambalaže otpada pri prevozu, čiji je korisnik Ministarstvo, izdat od strane osiguravajuće kuće ili banke, u formi originala ili overene kopije;
 11. Dokaz o uplati republičke administrativne takse, izdat od strane pošte, banke ili institucije ovlašćene za poslove platnog prometa, u formi kopije.

Ministarstvo zaštite životne sredine, Odsek za prekogranično kretanje kao nadležni organ Republike Srbije za izdavanje Dozvola za prekogranino kretanje otpada pribavlja po službenoj dužnosti Zapisnik o inspekcsijkom nadzoru u vezi sa ispunjenošću uslova za izvoz / uvoz otpada u skladu sa važećim Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada.

U postupku odlučivanja Ministarstvo zaštite životne sredine razmatra svu priloženu dokumentaciju na kojoj će se zasnivati svaka Dozvola pojedinačno. S tim u vezi naglašavamo da se:

 • dozvola ne može izdati za količinu koja će u budućnosti biti sakupljena od strane izvoznika, jer su njegova svojstva nepoznata i neispitana, a osnov za izdavanje Dozvole je upravo Izveštaj o uzirkovanju i ispitivanju konkretne količine otpada za koji se garantuje sastav, količina i svojstva otpada.
 • da se odobri višekratna isporuka otpada koji nije sakupljen, niti uzorkovan (u slučaju kada otpad sadrži iste fizičko-hemijske osobine, a izvoz obuhvata period od 12 meseci).
 • u Dokumentu o prekogranicnom kretanju neopasnog otpada za svaku pošiljku moraju biti uneti svi podaci koji će sadržati identifikaciju, količinu i svojstva otpada koji se utvrđuje uzorkovanjem i ispitivanjem, te stim u vezi ovaj dokument mora da se zasniva na individualno određenom otpadu - tačnoj identifikaciji otpada koji se isporučuje, identifikaciji njegove tačne lokacije, ukupnoj količini i količini koja je uzirkovana, utvrđenim fizicko-hemijskim svojstvima otpada i njegovom karatkteru.
 • dozvole za izvoz otpada ne izdaju preko kapaciteta koje su odobrene od strane nadležnih organa za izdavanje Dozvola za upravljanje otpadom i Saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu ili odluku nadležnog organa o oslobađanju obaveze izrade procene uticaja na životnu sredine i/ili dozvolu za rad postrojenja u kojem će se vršiti tretman uvezenog otpada, u skladu sa zakonom, izdatu od strane nadležnog organa za životnu sredinu (pokrajinski ili republički); 

Takođe, neophodno je da se uz zahtev preciziraju podaci o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki) kao i podatke o graničnom prelazu na kome će se izvršiti uvoz, očekivanom terminu dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača.

Podnosioc zahteva može u skladu sa čl. 103 stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku dostaviti Izjavu u vezi pribavljanja podataka po službenoj dužnosti.

Obrazac Izjave koja se prilaže uz Zahtev možete preuzeti ovde.