Rešenje o određivanje obima i sadržaja

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – fazne izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2 (Autoput E-763), Beograd-J. Jadran

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

08.06.2021.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta IB-26

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

07.05.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. Bor – ogranak RBB, iz Bora - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa "Kraku Bugaresku Cementacija 1"

Na osnovu čl. 14. stav 4, i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće

11.03.2021.

JP "Putevi Srbije" Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta izgradnje auto puta Ruma-Šabac

Na osnovu čl. 14. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

10.03.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. Bor - Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa "SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. Bor

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

10.03.2021.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - fazna izgradnja deonice autoputa E-761 od Kruševca (Koševi) do Adrana km 27+600 – km 81+476.86 na sektorima Kruševac (Koševi) – Medveđa

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.
27.11.2020.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 09-4/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

02.09.2020.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Beo čista energija“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
19.08.2020.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog pogona za proizvodnju mineralnih đubriva u okviru kompleksa ''Elixir Zorka''

Na osnovu čl. 14. stav 4, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.
05.06.2020.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za upravljanje opasnim otpadom - skladištenje i tretman,  na k.p. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 i 3524/2 K.O. Vrčin

Na osnovu čl. 14. stav  1. i 4. i čl. 15. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
03.06.2020.