Informacije od javnog značaja

Javnost rada Ministarstva ostvaruje se u skladu sa čl. 76-83. Zakona o državnoj upravi. Rad Ministarstva je javan. Sve informacije kojima Ministarstvo raspolaže, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom, Ministarstvo će saopštiti tražiocu informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osim kada su se, prema ovom zakonu, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 97/08, 104/09, 68/12 i 107/12), Zakonu o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), Zakonu o zaštiti poslovne tajne („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i dr. stekli uslovi za isključenje ili ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja:

Ana Stanimirov
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd
email: ijz@eko.gov.rs


Obrasci i formulari:

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Word PDF

Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije

Word PDF

Za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Žalba)

Word PDF