Zaštita biodiverziteta

Proces rešavanja naknade štete prouzrokovane od strane strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta

PRAVNI OSNOV
na osnovu člana 64. i 65. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16 i 95/18-dr.zakon )  :

01.03.2021.

Dozvole za uvoz i izvoz strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Pravni osnov

01.03.2021.

Dozvole za sakupljanje u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Dozvole za sakupljanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Uslovi za podnosioce zahteva

01.03.2021.

Dozvoljene radnje sa strogo zaštićenim divljim vrstama

Dozvole za sakupljanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Uslovi za podnosioce zahteva

01.03.2021.

CITES dozvole i potvrde

CITES dozvole i potvrde izdaju se na osnovu Zakona o porvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Službeni list SRJ”, br.

12.02.2021.

Dozvole za uvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 94

12.02.2021.

Dozvole za izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 94

12.02.2021.

Dozvole za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva radi zasnivanja uzgajališta (plantaže, rasadnici i dr. oblici uzgajališta)

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr.

12.02.2021.

Izdavanje dozvole za sakupljanje divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 76

12.02.2021.