Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Gasovoda od merne stanice (MS) 2 na magistralnom gasovodu (interkonektoru) granica Bugarske-granica Mađarske na teritoriji SO Paraćin

Na osnovu čl. 20. stav 1. i  čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09) daje sledeće

07.06.2021.

GRAD ČAČAK - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ''Prelići'', KO Atenica, sa rekonstrukcijom crpnih stanica ''Beljina'', ''Košutnjak'' i ''Ljubić polje''

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće

07.06.2021.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Ruma – Šabac, od autoputa E-70 (petlja Ruma) do mosta na Savi od km 44+585,00 do km 66+145,16, u KO Ruma

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3, 4. i 5.

14.05.2021.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike automobilskih delova MTE – faza V, Barič, na k.p 2854 KO Barič, GO Obrenovac, Grad Beograd

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

29.04.2021.

Opština Aleksandrovac - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i proširenje postrojenja za prečišćavanje vode Mitrovo polje u Aleksandrovcu

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

29.04.2021.

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Istakačko mesto za kiseline i lužine, Lokacija: TENT A, Obrenovac

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

29.04.2021.

A.D. ''INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE'', BEOGRAD - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije/rekonstrukcije i izgradnje železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja), na području grada Subotice

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće

26.04.2021.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje deonice puta Novi Beograd – Surčin kao nastavak autoputa E-763 Beograd – Požega i rekonstrukcije postojećeg kružnog toka (Vinogradska ulica)

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09)  daje sledeće

23.04.2021.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Gasovoda od merne stanice (MS) 2 na magistralnom gasovodu (interkonektoru) granica Bugarske-granica Mađarske na teritoriji SO Paraćin

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09) daje sledeće

23.04.2021.

"PWW DEPONIJA" d.o.o., Jagodina - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje druge faze regionalne deponije neopasnog otpada "Gigoš" u Jagodini

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3., 4. i 5.

09.04.2021.