Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

PD ''Branko Moravac'' d.o.o. -Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, zavedeno pod brojem 353-02-1315/2022-03, za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

10.05.2022.

''ZAJAČA ING'' d.o.o., Loznica - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao kalcijum-karbonatne sirovine na površinskom kopu ''Čot''

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

21.04.2022.

''Balkania L.T.D.'' d.o.o, Koceljeva - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećih objekata u okviru proizvodnog dela kompleksa fabrike za proizvodnju pirotehničkih sredstava u Koceljevi

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

21.04.2022.

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kompleksu Termoelektrane "Nikola Tesla B"

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

07.04.2022.

A.D. ''INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE'' BEOGRAD - Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje jednokolosečne obilazne železničke pruge oko Niša sa pratećom infrastrukturom

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

31.03.2022.

''JUGO-KAOLIN'' d.o.o. Beograd - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, zavedeno pod brojem 353-02-722/2022-03, za projekat eksploatacije kvarcnog peska iz ležišta ''Avala'' – Pambukovica kod Uba

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

21.03.2022.

„Knauf Insulation“ -Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekata u kompleksu fabrike kamene vune „Knauf Insulation“ u Surdulici, na KP 3269, 3267/2 i delovi KP 3280, 3272, 3275/1, 3265, 3267/1

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

17.03.2022.

''Biogor Oil'' d.o.o., Sukovo - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg skladišta rastvora smole i proizvodne hale u cilju prenamene objekta za tretman zauljenog materijala

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

15.03.2022.

Agencija za upravljanje lukama Beograd-Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja i izgradnje luke Sremska Mitrovica

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5.

14.03.2022.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor-Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu glavnog rudarskog projekta postrojenja za tretman otpadnih rudničkih voda „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5.

09.03.2022.