Savetnik za hemikalije je lice angažovano od strane snabdevača koje ima znanje potrebno za pravilnu primenu zakona i propisa donetih na osnovu njih i koje će kontinualno nadograđivati svoja znanja iz oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, u cilju minimizacije štetnih efekata hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ko može biti savetnik za hemikalije?

U skladu sa Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrši obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Službeni glasnik RS”, br. 13/11, 28/11 i 47/12) savetnik za hemikalije može biti lice koje ima:

 • stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, na kojima je u okviru studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje,
 • završenu obuku za savetnika, i
 • položen ispit za savetnika.

Napomena: Provera znanja savetnika za hemikalije vrši se svakih šest godina.

Ko ne mora da obezbedi savetnika za hemikalije?

Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede:

 • pravna lica ili preduzetnici koji isključivo stavljaju u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu;
 • snabdevači hemikalija koji stavljaju u promet u količini manjoj od 100 kg godišnje;
 • distributeri opasnih hemikalija koji se isključivo bave maloprodajom.

Ko organizuje obuke i ispite za savetnika za hemikalije?

Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) propisano je da obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije po propisanom programu, vrši pravno lice ili preduzetnik koji imaju odobrenje za vršenje obuke i provere znanja izdato od strane ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.

Kako pravno lice može angažovati savetnika za hemikalije?

Snabdevač može stalno zaposliti ili povremeno angažovati savetnika za hemikalije.

Kako pravnim licima koja angažuju savetnika za hemikalije može da pomogne znanje koje ima savetnik?

Nakon završene obuke i položenog ispita savetnik za hemikalije može da pomogne u pravilnoj primeni odredbi Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima i propisima donetim na osnovu njih:

 • pri upisu hemikalija u Registar hemikalija;
 • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija;
 • u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet;
 • u sprovođenju procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
 • u primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih hemikalija, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama;
 • pri dostavljanju podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu;
 • u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod;
 • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda;
 • u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima