''Dolomis Group'' d.o.o. Despotovac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine na površinskom kopu „Vukovac” kod Despotovca

''Dolomis Group'' d.o.o. Despotovac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine na površinskom kopu „Vukovac” kod Despotovca

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće ''Dolomis Group'' d.o.o. Despotovac, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dolomita kao karbonatne sirovine na površinskom kopu „Vukovac” kod Despotovca, zaveden pod brojem 353-02-2036/2023-03, na k.p. broj 484, 485, 487, 488/79, 488/111, 488/112, 488/113, 488/114, 488/115, 488/116, 488/139, 488/140, 488/141, 488/142, 488/143, 488/144, 488/145, 488/146, 488/147, 488/148, 488/149, 488/150, 488/151, 488/152, 488/153, 488/154,488/155, 488/156, 488/157, 488/158, 488/159, 488/160, 488/161, 488/162, 488/163, 488/164, 488/165, 488/166, 488/167, 488/169, 488/170, 488/171, 488/172, 488/173, 488/174, 488/175, 488/176, 488/177, 488/178, 488/179, 488/180, 488/181, 488/187, 488/188, 488/189, 488/190, 488/191, 488/192, 488/193, 488/194, 488/195, 488/196, 488/197, 488/198, 488/199, 488/200, 488/201, 488/202, 488/203, 488/204, 488/205, 488/206, 488/207, 488/208, 488/209, 488/210, 488/211, 488/212, 488/213, 488/214, 488/215, 488/216, 488/217, 488/218, 488/219, 488/220, 488/221, 488/222, 488/223, 488/224, 488/284, 488/285, 488/286, 488/289, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499/1, 499/2, 503, 504, 505/1, 505/2, 506, 507, 508 i 509, sve KO Grabovica; na KO Zlatovo zahvaćene su katastarske parcele po brojem: 3908, 3907/1, 3910, 3895, 3896, 3907/2, 3897, 3909; a u KO Plažane: 6, 7, 8, 9/1, 10, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 48, 49/1, 52 i 7032. Pored navedenih katastarskih parcela zahvaćene u i katastarske parcele: 3707 KO Grabovica i 7068 KO Plažane (zajednički objekat), 7069 KO Plažane i 3712 KO Grabovica (zajednički objekat), sve na teritoriji SO Despotovac. Eksploataciono polje je definisano sledećim koordinatama temenih tačaka:

 

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.