„SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor

„SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor, na katastarskim  parcelama br. 796/1, 800/3, 800/4, 4651 KO Bor I, 4400/3, 4400/4, 4400/5, 4400/6, 4400/7, 4400/8, 4400/9, 4400/10, 4400/18, 4400/20, 4400/26, 4400/27, 4400/28, 4400/29, 4400/36, 4400/41, 4400/42, 4400/43, 4400/44, 4400/45, 4400/46, 4400/48, 4400/49, 4400/50, 4400/52, 4400/55, 4400/56, 4400/57, 4400/58, 4400/59, 4400/60, 4400/61, 4400/62, 4400/64, 4400/65, 4400/67, 4400/69, 4400/70, 4400/71, 4400/72, 4400/74, 4400/75, 4400/76, 4400/79, 4400/80, 4400/81, 4400/82, 4400/83, 4400/84, 4400/77, 4400/89, 4381, 4382, KO Bor II, na teritoriji grada Bora.  

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Bor, ul. Moše Pijade br. 3, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 11.10.2021. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama  Gradske uprave Bor, Moše Pijade br. 3