"Beogradski metro i voz", Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica

"Beogradski metro i voz", Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JKP za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom  i razvoj gradske železnice u Beogradu „Beogradski metro i voz“ Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica.   

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Opštinske uprave gradske opštine Čukarica, ul. Šumadijski trg br. 2,  kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 01.12.2021. godine sa početkom u 11 časova, u skladu sa instrukcijom  Vlade kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava, biće održana on line javna rasprava i prezentacija predmetne Studije, putem linka

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m5bec83867fd4a8c1e1a3777cb3f7f71a


Meeting number: 2361 669 0075,
Password: swMk86mAJ2m