''Dahop Utva'' d.o.o., Aleksinac - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta pogona/linije za toplo cinkovanje čeličnih traka, na k.p. broj 2788, KO Aleksinac varoš, SO Aleksinac

''Dahop Utva'' d.o.o., Aleksinac - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta pogona/linije za toplo cinkovanje čeličnih traka, na k.p. broj 2788, KO Aleksinac varoš, SO Aleksinac

Na osnovu čl. 20. stav 1, i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće ''Dahop Utva'' d.o.o. Aleksinac podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta pogona/linije za toplo cinkovanje čeličnih traka, na k.p. broj 2788, KO Aleksinac varoš, SO Aleksinac, zaveden pod brojem 353-02-465/2021-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Aleksinac, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama SO Aleksinac, dana 17.09.2021. godine sa početkom u 1200 časova, na način kako je to propisano u skladu sa Instrukcijom Vlade kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava.