Registar

Registar hemikalija je uspostavljen kako bi se napravio inventar hemikalija koje se nalaze u prometu u Republici Srbiji, a u cilju: sistematskog praćenja hemikalija, praćenja i minimizacije rizika koje hemikalije predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kontrole načina korišćenja supstanci koje izazivaju zabrinutost, sprovođenja ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

Koje hemikalije se upisuju u Registar hemikalija?

U Registar hemikalija upisuju se hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije, bez obzira da li su klasifikovane kao opasne ili ne. Takođe, u Registar hemikalija upisuju se i supstance koje izazivaju zabrinutost (u daljem tekstu: SVHC) i smeše koje ih sadrže, a koje se proizvode, uvoze ili dalje koriste, bilo za stavljanje na tržište Republike Srbije ili za sopstveno korišćenje (proizvodnja hemikalija, proizvodnja proizvoda ili sopstvene potrebe).

Supstance koje izazivaju zabrinutost su supstance koje ispunjavaju najmanje jedan od sledećih kriterijuma:

a) Supstance klasifikovane u klase opasnosti karcinogenost, mutagenost germinativnih ćelija i/ili toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A ili 1B u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (CLP/GHS pravilnik);

b) Supstance koje su identifikovane kao kao perzistentne, bioakumulativne i toksične supstance (u daljem tekstu: PBT supstanca) i veoma perzistentne i veoma bioakumulativne supstance (u daljem tekstu: vPvB supstanca) u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Pravilniku o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB;

v) Druge supstance koje predstavljaju ekvivalentan nivo zabrinutosti s obzirom da je naučno utvrđeno da izazivaju značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu – kao što su one koje dovode do poremećaja rada endokrinog sistema ili one koje imaju PBT ili vPvB svojstva, a ne ispunjavaju propisane kriterijume za identifikaciju iz tačke (b).

Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost možete naći na internet stranici ministarstva za zaštitu životne sredine u delu Dokumenti/Upravljanje hemikalijama/Pravilnici i ostali/Integralni Registar hemikalija, a detaljnije informacije u Smernicama o supstancama koje izazivaju zabrinutost.

Napomena: Obaveze koje se odnose na upis supstanci koje izazivaju zabrinutost u Registar se ne odnose na supstance koje se nalaze na Listi supstanci kandidata za listu supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Koji su izuzeci od upisa u Registar hemikalija?

U Registar hemikalija se ne upisuju hemikalije koje se na godišnjem nivou stavljaju u promet u količinama koje su ispod donje granice propisane Pravilnikom o Registru hemikalija, hemikalije koje se ne mogu svrstati ni pod jedan od carinskih tarifnih brojeva datih u Prilogu 1. Pravilnika o Registru hemikalija, kao ni hemikalije koje se u finalnom obliku stavljaju u promet kao:

  • biocidni proizvodi;
  • sredstva za zaštitu bilja;
  • lekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini;
  • kozmetički proizvodi;
  • hrana, prehrambeni aditivi i arome;
  • hrana za životinje i aditivi za tu hranu.

Napomena: sirovine koje se koriste u proizvodnji gore navedenih finalnih oblika nisu izuzete od upisa u Registar hemikalija, osim sirovina i aditiva koji se koriste u proizvodnji hrane jer se u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane definišu kao hrana.

Ko ima obavezu dostavljanja podataka za upis u Registar hemikalija?

Obavezu podnošenja prijave radi upisa hemikalija, SVHC i smeša koje sadrže SVHC supstance u Registar hemikalija imaju:

  • proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji je u prethodnoj godini stavljao u promet hemikalije,  tj. pravno lice koje kao prvo u lancu snabdevanja stavlja hemikalije u promet;
  • proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji je u prethodnoj godini koristio i/ili stavljao u promet SVHC i smeše koje sadrže te supstance.

Napomena: pod daljim korisnikom koji ima obavezu upisa hemikalija u Registar smatraju se pravna lica, odnosno preduzetnici koji hemikalije koriste za proizvodnju smeša koje stavljaju na tržište, dok se pod daljim korisnikom koji ima obavezu upisa SVHC i smeša koje sadrže te supstance u Registar smatraju pravna lica, odnosno preduzetnici koji SVHC i smeše koje sadrže te supstance kupuju na domaćem tržištu za sopstveno korišćenje kao npr. za proizvodnju hemikalija, proizvodnju proizvoda ili za sopstvene potrebe.

Kada, kako i gde dostaviti dokumentaciju?

Rok za podnošenje prijave za upis hemikalija u Registar hemikalija je do 31. marta tekuće godine, za hemikalije koje je su proizvedene odnosno uvezene u prethodnoj godini.

Upis hemikalija u Registar je moguće izvršiti isključivo elektronskim putem preko portala irhportal.ekologija.gov.rs.

Da bi privredni subjekti i savetnici za hemikalije bili u mogućnosti da pristupe eIRH portalu, neophodno je da pre prvog pristupa portalu izvrše registraciju, odnosno da im se dodele parameti za logovanje (korisničko ime, lozinka i LIB).

Obrazac za registraciju privrednog subjekata može se preuzeti na strani irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaKompanija.

Obrazac za registraciju savetnika za hemikalije može se preuzeti na strani irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaSavetnik.

Popunjen i potpisan obrazac potrebno je skenirati i dostaviti na email: irhportal@ekologija.gov.rs. U odgovoru na poslati email pravnom licu će biti dostavljeni dodeljeni parameti za logovanje (korisničko ime, lozinka i LIB).

Nakon dobijanja parametara za logovanje moguć je pristup portalu preko koga se unose podaci propisani Pravilnikom o Registaru hemikalija. Kada se unesu svi potrebni podaci, korisnik dobija email u čijem prilogu se nalazi automatski generisan obrazac prijave koji je dostupan i na eIRH portalu u okviru pregleda Prijave – sekcija Dokumenta.

Uputstvo za korišćenje eIRH portala pomoću kojeg možete elektronskim putem izvršiti dostavu podataka u Registar hemikalija možete naći putem sledećeg linka:  Uputstvo za korišćenje eIRH portala.

Automatski generisan i potpisan obrazac prijave (od strane odgovornog lica) predaje se na pisarnici ministarstva, u Omladinskih brigada 1,11070 Beograd ili se može poslati putem preporučene pošte.

Iznos administrativnih taksi i instrukcije za uplatu.