IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O PREDLOGU PROGRAMA UPRAVLjANjA MULjEM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2023-2032 GODINE

Javna rasprava o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine (u daljem tekstu: Predlog programa), održana je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, od 11. januara 2023. godine, 05 Broj: 353-152/2023-1 u periodu od 16. januara do 6. februara 2023. godine.

Prema Programu javne rasprave o Predlogu programa učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, javnih službi i drugi zainteresovani učesnici.

Postupak izrade Predloga programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine pokrenut je još 2021. godine, kada je formirana Radna grupa za izradu Predloga programa. Članovi Radne grupe bili su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva rudarstva i energetike, Republičke direkcije za vode, predstavnici Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi" i Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Grad Beograd.

Javnu raspravu o Predlogu programa prema Programu javne rasprave sprovelo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032. godine objavljen je na internet prezentaciji Ministarstva zaštite životne sredine, www.ekologija.gov.rs. 13.1.2023. godine i portalu e-uprave.

U toku Javne rasprave održana je video konferencija 26. januara 2023. godine kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva rudarstva i energetike, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Novi Sad i druga zainteresovana lica u oblasti upravljanja muljem.

Dobijene primedbe, predlozi i sugestije su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Predloga programa.

Detaljni izveštaj sa javne rasprave možete preuzeti OVDE.