Reciklaža u Republici Srbiji

Reciklaža u Republici Srbiji

IMG_1273„Procenjuje se da se u Republici Srbiji reciklira od 10% do 15% otpada. Od 2003. godine do danas, zabeležen je nagli rast preduzeća koja se bave reciklažom otpada. Strategijom upravljanja otpadom, u okviru dugoročnih ciljeva koje RS treba da ispuni, zacrtan je cilj da u periodu od 2015. do 2019. godine je neophodno postići stopu iskorišćenja i reciklaže ambalažnog otpada (staklo, papir, karton, metal i plastika) na 25% od njegove količine“, rekla je državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na sednici Odbora za zaštiti životne sredine u Skupštini Srbije.

Državni sekretar Božović je podsetila da je Ministarstvo pripremilo predlog nove Uredbe o planu smanjenja ambalažnog otpada za period 2015-2019. godine, koja je usvojena krajem decembra 2014. godine i dodala da su potencijali u Srbiji svakako prepoznatljivi i veoma značajni, kako u količini reciklabilnog otpada koji se stvara na teritoriji RS, tako i u infrastrukturnim kapacitetima za tretman odnosno reciklažu otpada od strene operatera koji upravljaju otpadom odnosno preduzećima koji vrše reciklažu  otpada.

IMG_1272„Proces pridruživanja EU i harmonizacija domaćeg zakonodavstva u oblasti otpada obuhvatili su i osnovne principe koji se primenjuju u cilju poboljšanja sistema upravljanja otpadom na prostoru naše zemlje, a to su: smanjenje količina nastalog otpada; prevenciju nastajanja otpada, rešavanje problema otpada na mestu nastanka,  princip separacije otpada, princip reciklaže što veće količine otpada, princip racionalnog korišćenja postojećih kapaciteta za preradu otpada, kao i princip racionalne izgradnje postrojenja za tretman i princip monitoringa zagađenja u cilju očuvanja kvaliteta životne sredine“, istakla je Božović.

Na kraju državni sekretar je naglasila da u narednom periodu, Republika Srbija mora obezbediti uslove za realizaciju navedenih strateški važnih aktivnosti koje će doprineti efikasnom i efektivnom unapređenju postojećeg sistema upravljanja otpadom, a samim tim i procesa reciklaže koji ima za cilj minimizaciju otpada, ekonomsku korist i proizvodnju novih recikliranih proizvoda i očuvanje resursa., kao i da je jedan od osnovnih uslova je i uspostavljanje održivog sistema finansiranja u sektoru zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, koji će omogućiti jačanje reciklažne industrije u Republici Srbiji kao osnovnog elementa u sistemu upravljanja otpadom.