JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „CERˮ

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „CERˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „CERˮ

 

Predeo izuzetnih odlika „Cer” nalazi se na teritorijama Grada Loznice (katastarske opštine Donji Dobrić, Jadranska Lešnica, Joševa, Kamenica, Lešnica, Milina, Novo Selo, Tekeriš, Trbosilje i Čokešina) i Grada Šapca (katastarske opštine Bela Reka, Desić, Dvorište, Petkovica, Radovašnica i Rumska).
    
1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE  PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „CERˮ, ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 20 DANA, OD 17. DECEMBRA 2021. GODINE DO 5. JANUARA 2022. GODINE.

     Nacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Cer” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 1000 do 1300 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 666 i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Beograd, Dr Ivana Ribara 91, kao i na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. januarom 2022. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine:
-    poštom ili na pisarnicu, sa naznakom PIO „Cerˮ – Javni uvid o zaštiti,
-    elektronskim putem na e-mail adresu Lidija.Stevanovic@ekologija.gov.rs

2. JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida održaće se:
-    u utorak 18.1.2022. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Opšine Loznica, Velika sala gradske uprave, Karađorđeva ulica broj 2;
-    u utorak 18.1.2022. godine, sa početkom u 13:30 časova u prostorijama Centra za stručno usavršavanje Šabac, Ulica Nikole Tesle, broj 1a.
Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.
U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Predlog Uredbe možete pogledati ovde.
Uvid u studiju možete pogledati ovde.