Kontrolne liste Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine

Kontrolne liste Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine.

Obrasci kontrolnih lista Inspekcije za zaštitu životne sredine, Inspekcije za zastitu od jonizujućeg zračenja i Inspekcije za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda, dostavljene su na stručno mišljenje Odboru za koordinaciju inspekcijskog nadzora koji je odobrio njihov sadržaj.

Koordinaciju poslova inspekcijskog nadzora iz delokruga republičke inspekcije poverenih autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave, primenom ovlašćenja u vršenju nadzora nad radom propisanih zakonom kojim se uređuje državna uprava, vrši republička inspekcija