Konkurs za angažovanje eksperata za potrebe projekta „Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB-a”

Konkurs za angažovanje eksperata za potrebe projekta „Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB-a”

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu Beograd, Karnegijeva 4  u saradnji sa Globalnim fondom za zaštitu životne sredine (GEF) raspisuje konkurs za angažovanje eksperata za potrebe projekta „Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB-a”. Glavni cilj projekta je da se zaštiti zdravlje ljudi i životna sredina smanjenjem i odstranjivanjem ispuštanja ili izlaganja polihlorovanim bifenilima (PCB). Ovo će se postići kroz uspostavljanje sistema za upravljanje i konačno odlaganje 200 tona opreme kontaminirane polihlorovanim bifenilima. Projekat sufinansira GEF, Elektroprivreda Srbije (EPS) i Minstarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a izvodi ga Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.

Predviđeno trajanje projekta je četiri godine. Za potrebe projekta, Tehnološko - metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje konkurs za:

 1. Rukovodioca projekta Rukovodilac projekta izveštava Nadzorni odbor (NO) i Nacionalnu izvršnu agenciju (NEA) u toku trajanja projekta i preuzima ukupnu odgovornost za uspešno izvršavanje aktivnosti na projektu i postizanje svih planiranih ciljeva.
Dužnosti
 • Svakodnevno upravljanje i koordinacija projektnih aktivnosti, uključujući pripremu projektnih zadataka za podugovarače, radne timove i nacionalne eksperte;
 • Iniciranje i omogućavanje izvršenja zadataka predviđenih projektom;
 • Obezbeđivanje poštovanja radnog plana koji se završava u prvoj fazi realizacije projekta;
 • Osnivanje kancelarije u prostorijama Nacionalne izvršne agencije u cilju uspešne realizacije projekta;
 • Obezbeđivanje funkcije sekretarijata u radu Nadzornog odbora i na radionicama za interesne subjekte (stakeholdere) u realizaciji projekta;
 • Redovno izeštavanje Nadzornom odboru projekta i Izvršnoj agenciji o napredovanju u realizaciji;
 • Savetovanje i praćenje svih tehničkih aspekata realizacije projekta, kao i finansijska kontrola realizacije projekta;
 • Isplata sredstava i status sufinansiranja;
 • Organizacija radionica i sastanaka radi upoznavanja svih relevantnih agencija i lokalnih zajednica o ciljevima projekta i obezbeđivanje lokalne opredeljenosti i usvajanja ciljeva; pomoć međunarodnim ekspertima prilikom obilazaka terena;
 • Unapređivanje koordinacije i saradnje između svih agencija, uključujući i razmenu podataka i informacija između agencija;
 • Odgovornost za saradnju sa lokalnim vlastima i organima, kao i sa privatnim sektorom i povezivanje sa nacionalnim agencijama s ciljem obezbeđivanja da intervencija Globalnog fonda za životnu sredinu bude praktična i adekvatna u socijalnom, ekonomskom i institucionalnom kontekstu;
 • Obezbeđivanje posvećenosti vlade projektu, uključujući i obezbeđivanje sufinansirajućih sredstava u vidu materijala, rada i finansijskog učešća;
 • Omogućavanje obavljanja aktivnosti monitoringa projekta za UNIDO, što uključuje pripremu tehničkih i finansijskih izveštaja prema UNIDO-u i GEF-u, organizacija grupnih i pojedinačnih sastanaka tokom procena na terenu, i potvrđivanje kvaliteta projektnih rezultata;
 • Obavljanje ostalih relevantnih aktivnosti, po zahtevu. Potrebne kvalifikacije:
 • VII ili VIII stepen stručne spreme u oblasti hemije, hemijske tehnologije, mašinstva, elektrotehnike, inženjerstva životne sredine ili srodnih oblasti
 • Znatno iskustvo u radu na terenu i rad na politikama upravljanja otpadom i zaštite životne sredine
 • Najmanje pet godina iskustva u upravljanju zaštitom životne sredine i POPs hemikalijama
 • Poznavanje GEF procedura i dokumenata
 • Odlično znanje engleskog jezika
2. Pomoćnika rukovodioca projekta Pomoćnik rukovodioca projekta će pomagati u aktivnostima koordinacije i odnosa sa interesnim subjektima.

Dužnosti

 • Učešće u svakodnevnim aktivnostima u vezi sa realizacijom projekta i pružanje pomoći Nacionalnom rukovodiocu projekta;
 • Odgovornost za svakodnevnu komunikaciju sa partnerima na projektu i obavljanje dodeljenih projektnih poslova (npr. organizacija radionica/sastanaka/treninga, priprema prateće dokumentacije);
 • Učešće na sastancima projektnog tima i Nadzornog odbora, priprema zapisnika sa sastanaka, vođenje svakodnevne evidencije o realizaciji projekta;
 • Održavanje nacionalne internet stranice o POPs hemikalijama i informisanje javnosti o projektnim aktivnostima;
 • Pružanje pomoći rukovodiocu projekta u nadzoru i reviziji projektnih zadataka;
 • Pomoć u pripremi i realizaciji planova za prekid korišćenja i zamene PCB kontaminirane opreme koja je u primeni;
 • Pažljivo praćenje korišćenih usluga u pogledu ulaznog i izlaznog materijala a u vezi opreme koja se konačno odlaže;
 • Doprinos u razvoju i izveštavanju o sistemu monitoringa postrojenja za privremeno skladištenje/tretman. Potrebne kvalifikacije:
 • VII ili VIII stepen stručne spreme sa znanjem u upravljanju zaštitom životne sredine
 • Znatno praktično iskustvo u oblasti POPs hemikalija
 • Iskustvo u realizaciji međunarodnih projekata
 • Odlično korišćenje engleskog jezika
 • Poznavanje Stokholmske konvencije je prednost

3. Nacionalnog tehničkog specijalistu U bliskoj saradnji sa rukovodiocem projekta, nacionalni tehnički specijalista će pomagati partnerima na projektu u izvršenju aktivnosti, postizanju rezultata i u radu na izradi dokumentacije:

Dužnosti

 • Rad u tesnoj saradnji sa interesnim subjektima, odnosno ministarstvima, državnim komisijama, velikim udruženjima privatnog sektora i nevladinim sektorom u vezi sa projektom i davanje strateških smernica iz svog stručnog delokruga;
 • Obezbeđivanje prevoda tehničke dokumentacije na jezik koji je razumljiv donosiocima odluka, zainteresovanim stranama i široj javnosti;
 • Predlaganje kandidata za radne timove i priprema projektnih zadataka za njihove pozicije;
 • Organizacija, odnosno održavanje (sa ili bez podrške međunarodnog tehničkog eksperta) treninga i usmeravanje radnih timova;
 • Odgovornost za verifikaciju rada različitih radnih timova, obezbeđivanje tehničke validacije njihovog rada;
 • Odgovornost za usaglašavanje i objedinjavanje rezultata rada timova i za izradu (sa ili bez podrške međunarodnog tehničkog eksperta) konačnih izveštaja usaglašenih sa koordinatorom projekta;
 • Tesna saradnja sa međunarodnim ekspertom u njegovom/njenom delokrugu stručnosti i pružanje lokalne podrške međunarodnom ekspertu;
 • Intenzivna pomoć u izradi studija procene rizika i studije istraživanja lokacija;
 • Doprinos u izradi studije izvodljivosti za BAT/BEP i dostupnih tehnika za odlaganje/uništavanje;
 • Pomoć u istraživanju lokacija kontaminiranih PCB i u razvoju kriterijuma za uspostavljanje prioriteta za dekontaminaciju lokacija. Potrebne kvalifikacije:
 • VII ili VIII stepen stručne spreme u oblasti hemije, hemijske tehnologije, mašinstva, elektrotehnike, inženjerstva životne sredine ili srodne oblasti
 • Znatno praktično iskustvo u oblasti POPs hemikalija
 • Iskustvo u realizaciji ili učestvovanju u međunarodnim projektima;
 • Odlično korišćenje engleskog jezika
 • Poznavanje Stokholmske konvencije je prednost

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoje motivaciono pismo i biografiju na mail adrese tmf@tmf.bg.ac.rs i info@cpc-serbia.org u roku od sedam dana od dana objavljivanja oglasa, sa naznakom „Za PCB projekat“. Pozicija na koje kandidat konkuriše treba da bude navedena u motivacionom pismu. Moguće je konkurisati i na više pozicija istom prijavom. Sva dokumentacija treba da bude na engleskom jeziku. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Posebno se motivišu žene za prijavljivanje na ovaj konkurs.

English version can be downloaded here.