Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokumentu ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks TENT B, operatera JP EPS Beograd

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokumentu ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks TENT B, operatera JP EPS Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-dr.zakon i 95/18-dr.zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks TENT B, operatera JP EPS Beograd. 

Uvid u dostavljeni ažurirani Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama (hol u prizemlju) uprave Gradske opštine Obrenovac, ul. Vuka Karadžića br. 74, Obrenovac, svakog radnog dana od 11 do 13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 20. aprila 2023. godine sa početkom u 11 časova, biće održana prezentacija i javna rasprava u velikoj sali (II sprat) Gradske opštine Obrenovac, na adresi ul. Vuka Karadžića br. 74, Obrenovac.