Nosilac projekta Agencija za upravljanje lukama, Beograd - Zahtev za određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: izgradnja terminala za rasute terete nove luke u Beogradu

Nosilac projekta Agencija za upravljanje lukama, Beograd - Zahtev za određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: izgradnja terminala za rasute terete nove luke u Beogradu

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Agencija za upravljanje lukama, ul. Nemanjina br.4, Beograd podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: izgradnja terminala za rasute terete nove luke u Beogradu, zaveden pod brojem 353-02-04355/2023-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 424, kao i na službenom sajtu i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.