JP „Putevi Srbije“ - Zahtev za određivanja ovima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje južne obilaznice oko Valjeva, deonica I, na KP u KO Beloševac, KO Mrčić, KO Papučke i KO Valjevo, na teritoriji grada Valjeva

JP „Putevi Srbije“ - Zahtev za određivanja ovima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje južne obilaznice oko Valjeva, deonica I, na KP u KO Beloševac, KO Mrčić, KO Papučke i KO Valjevo, na teritoriji grada Valjeva

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP „Putevi Srbije“, Bulevar Kralja Aleksandra 282, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje južne obilaznice oko Valjeva, deonica I, na KP u KO Beloševac, KO Mrčić, KO Papučke i KO Valjevo, na teritoriji grada Valjeva, zaveden pod brojem 353-02-02097/2023-03 od 01.06.2023.godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.