„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 miliona tona rude godišnje

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 miliona tona rude godišnje

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, ul. Đorđa Vajferta 29, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 h 106 tona rude godišnje. 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.