„Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, deonica 1: Beograd-Zrenjanin

„Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, deonica 1: Beograd-Zrenjanin

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Koridori Srbije“ d.o.o. Kralja  Petra br. 21 Beograd podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, deonica 1: Beograd-Zrenjanin od km 0+000,00 do km 67+662,474 na kat.parcelama u KO Ovča, KO Komareva Humka, KO Borča – grad Beograd, KO Jabuka, KO Glogonj – grad Pančevo, KO Sefkerin, KO Opovo, KO Baranda, KO Sakule – opština Opovo, KO Debeljača, KO Kovačica, KO Idvor – opština Kovačica, KO Orlovat, KO Farkaždin, KO Perlez, KO Stajićevo, KO Ečka, KO Lukino Selo, KO Zrenjanin III, KO Zrenjanin I, KO Mužlja i KO Slovački Aradac – grad Zrenjanin, zaveden pod brojem 353-02-03487/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.