"ENERGETIKA" d.o.o., Kragujevac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava"

"ENERGETIKA" d.o.o., Kragujevac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava"

Na osnovu člana 14. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, „ENERGETIKA“ d.o.o., Prvoslava Rakovića 4a, Kragujevac, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava", na KP 7405/12 KO Kragujevac 1 i rekonstrukcija dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2, na KP 7405/12; 7405/179; 7405/36; 7405/108, 7405/107, 7405/106, 7405/16, 7405/140, 7405/2, i 7405/11, sve na KO Kragujevac 1, zaveden pod brojem:  353-02-01907/2021-03 od 25.06.2021. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelrija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom, odnosno lokalnom listu.