''MATOVAC'' d.o.o, iz Ivanjice - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Laz''

''MATOVAC'' d.o.o, iz Ivanjice - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Laz''

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''MATOVAC'' d.o.o, iz Ivanjice, Nade Popović 17, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Laz'', na k.p.br. 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4101, 4106/1, 4107, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4133, 4204 i 5961, KO Lisa i na k.p.br. 9/1, 9/4, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 31, 32, 44, 45, 50, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 58/1, 58/2, 59, 69/1, 355, 356, 357, 358/2, 378, 379, 380, 381, 384 i 3005, KO Šume, na teritoriji SO Ivanjica, dana 20.07.2023. godine, zaveden pod brojem 353-02-2821/2023-03, kao i dopunu istog na zahtev ovog organa, dana 17.08.2023.godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.