Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje stambene zgrade sa dva stana na k.p. br.  912/4 i 912/5 KO Konjska reka, potes Sekulić, NP „Tara“

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje stambene zgrade sa dva stana na k.p. br.  912/4 i 912/5 KO Konjska reka, potes Sekulić, NP „Tara“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje br. 353-02-03942/2022-03 od 19.04.2023. godine kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje stambene zgrade sa dva stana na k.p. br.  912/4 i 912/5 KO Konjska reka, potes Sekulić, NP „Tara“, zaveden pod brojem 353-02-03942/2022-03 od 03.11.2022.godine.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.