JP ''Srbijagas'' Novi Sad - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje glavne merno-regulacione stanice (GMRS)

JP ''Srbijagas'' Novi Sad - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje glavne merno-regulacione stanice (GMRS)

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP ''Srbijagas'' Novi Sad, Sektor za razvoj Beograd, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje glavne merno-regulacione stanice (GMRS) ''Autoput'' kapaciteta 4000 Sm3/h sa priključnim gasovodom DN 150, MOP=50 bar, dužine od oko 3,080 km, koji je zaveden pod brojem 353-02-439/2023-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.