„Beograd na vodi d.o.o.“ iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Fazna izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Bloku 22a na kp.br. 1508/400 KO Savski venac, grad Beograd

„Beograd na vodi d.o.o.“ iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Fazna izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Bloku 22a na kp.br. 1508/400 KO Savski venac, grad Beograd

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „Beograd na vodi d.o.o.“ iz Beograda, ul. Karađorđeva 48, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Fazna izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Bloku 22a na kp.br. 1508/400 KO Savski venac, grad Beograd, zaveden pod brojem 353-02-01075/2023-03od 27.03.2022. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.