„Belgrade airport” d.o.o. Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – dogradnja i rekonstrukcija Terminalne zgrade – Faza 2, na delu k.p. br. 5255 i 5265 KO Surčin, na teritoriji opštine Surčin

„Belgrade airport” d.o.o. Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – dogradnja i rekonstrukcija Terminalne zgrade – Faza 2, na delu k.p. br. 5255 i 5265 KO Surčin, na teritoriji opštine Surčin

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Belgrade airport” d.o.o. Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – dogradnja i rekonstrukcija Terminalne zgrade – Faza 2, na delu k.p. br. 5255 i 5265 KO Surčin, na teritoriji opštine Surčin, područje grada Beograda koji je zaveden pod brojem 353-02-02337/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.