''BG EKSPLOATACIJA'' d.o.o, iz Vrnjačke Banje - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  rečnog nanosa iz priobalja na levoj obali reke Zapadne Morave, na teritoriji SO Vrnjačka Banja

''BG EKSPLOATACIJA'' d.o.o, iz Vrnjačke Banje - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  rečnog nanosa iz priobalja na levoj obali reke Zapadne Morave, na teritoriji SO Vrnjačka Banja

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''BG EKSPLOATACIJA'' d.o.o, iz Vrnjačke Banje, Kneza Miloša 32, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  rečnog nanosa iz priobalja na levoj obali reke Zapadne Morave, na stacionaži od km 70+300 do km 70+900 sa k.p.navedenim u Zahtevu, KO Novo Selo, na teritoriji SO Vrnjačka Banja, dana 29.11.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-4354/2022-03, kao i dopunu istog na zahtev ovog ortana, dana 19.04.2023.godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.