Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ozakonjenje objekta TENT, za blokove A1 i A2, na katastarskoj parceli boj 1934/1 KO Urovci

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ozakonjenje objekta TENT, za blokove A1 i A2, na katastarskoj parceli boj 1934/1 KO Urovci

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. i čl. 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), a u skladu sa čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće  

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ozakonjenje objekta TENT, za blokove A1 i A2, na katastarskoj parceli boj 1934/1 KO Urovci, gradska opština Obrenovac. Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na veb sajtu Ministarstva. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Obrenovac, ul. Vuka Karadžića br. 74, 11500 Obrenovac. Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održani dana 25.06.2020. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama Opštinske uprave Obrenovac, ul. Vuka Karadžića br. 74, 11500 Obrenovac.