JP Elektromreža Srbije - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogranje TS 220/35 kV Bajina Bašta u TS 400/220/35 kV Bajina Bašta

JP Elektromreža Srbije - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogranje TS 220/35 kV Bajina Bašta u TS 400/220/35 kV Bajina Bašta

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP Elektromreža Srbije, Centar za investicije Beograd podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje TS 220/35 kV Bajina Bašta u TS 400/220/35 kV Bajina Bašta, sa pristupnim putem, na k.p. 480/1, 431/1, 439/2, 441/1, 454, 455, 457, 458, 459, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 494/1, 498, 499, 500, 501/3, 1207/3 KO Zaugline, SO Bajina Bašta zaveden pod brojem 353-02-2414/2021-03.

Usled proceduralnih propusta, javna rasprava i prezentacija predmetne Studije prvobitno zakazana za 15.10.2021. godine u prostorijama SO Bajina Bašta, biće ponovljena u novom terminu. Studija o proceni uticaja predmetnog projekta biće dostavljena u SO Bajina Bašta, Službi za zaštitu životne sredine godine i biće moguće izvršiti javni uvid do datuma određenog za održavanje ponovljene javne rasprave.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Bajina Bašta, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama SO Bajina Bašta, dana 27.10.2021. godine sa početkom u 1200 časova, na način kako je to propisano u skladu sa Instrukcijom Vlade kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava.