JP ''Putevi Srbije'' - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje deonice puta Novi Beograd – Surčin kao nastavak autoputa E-763 Beograd – Požega

JP ''Putevi Srbije'' - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje deonice puta Novi Beograd – Surčin kao nastavak autoputa E-763 Beograd – Požega

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Nosilac projekta preduzeće JP ''Putevi Srbije'', podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje deonice puta Novi Beograd – Surčin kao nastavak autoputa E-763 Beograd – Požega i rekonstrukcije postojećeg kružnog toka (Vinogradska ulica), ukupne dužine od oko 8 km, na k.p. broj 3810, 3813/1, 3813/2, 3814/2, 4618, 4621/1, 4625/3, 4625/4, 4627/1, 4627/2, 4628, 4629, 4630, 4632, 4633, 4806/29, 5493/1, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576,5577,5578, 5579, 5580,5582, 5583, 5584, 5585, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609/1, 5610, 5611,5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634/4, 5634/5, 5634/6, 5634/7,5634/8, 5635, 5636/1,5636/2, 5637/1, 5637/6, 5637/7, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5644, 5645,5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5659/1, 5681, 5682, 5683, 5684/1, 5685, 5686, 5687,5688/1, 5688/2, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5704, 5705/1, 5706/1, 5706/2, 5706/3,5707/1, 5707/2, 5707/3, 5707/4, 5707/5, 5707/6, 5707/7, 5707/8, 5708/1, 5708/2, 5708/3, 5708/4,5709/1, 5709/2, 5710/1, 5710/2, 5711/1, 5711/2, 5712, 5713/1, 5713/2, 5714/1, 5714/2, 5715/1,5715/2, 5717/1, 5717/2, 5717/3, 5718/1, 5718/2, 5718/3, 5719/1, 5719/2, 5720/1, 5720/2, 5721,5722/1, 5722/2, 5723/1, 5723/2, 5724/1,5724/2, 5725, 5726/1, 5726/2, 5727, 5728/1, 5728/2, 5729,5730/1, 5730/2, 5730/4, 5730/5, 5730/6, 5893, 5894, 5902/1, 5903/1, 5903/2, 5908/2, 5914, 5915,5916, 5917/1, 5917/2, 5920, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5936, 5937/1, 5938/1, 5939/1, 5940/1,5941/1, 5942/1, 5942/2, 5943/1, 5943/2, 5944/1, 5944/2, 5945/1, 5945/2, 5946/1, 5946/2, 5947/1,5947/2, 5948/1, 5948/2, 5949/1, 5949/2, 5950/1, 5950/2, 5950/3, 5951/1, 5977/2, 5997/2, 6015,6016/1, 6016/2, 6017/1,6017/2, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022/2, 6022/3, 6023/1, 6023/2, 6024/1,6024/2, 6025/1, 6025/2, 6026/1, 6026/2, 6027, 6028, 6029, 6030, 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049/1, 6049/2, 6050/1, 6051/1, 6052/1, 6053/1, 6054/1, 6055/1, 6056/1, 6057/1, 6058/1, 6059/1, 6060/1, 6060/2, 6061/1, 6061/2, 6062/1, 6062/2, 6063/1,6063/2, 6064/1, 6064/2, 6065/1, 6065/2, 6066/1, 6066/2, 6067/1, 6067/2, 6068/1, 6068/2, 6069/1, 6069/2, 6070/1, 6070/2, 6071/1, 6071/2, 6072/1, 6072/2, 6072/3, 6072/4, 6629, 6650/5, 6650/6,6696/4, 6696/5, 6696/7, 6696/15, 6696/16, 6696/17, 6696/18, 6696/19, 6696/20, 6696/21, 6696/22,6696/23, 6704/3, 6704/4, 6748/1, 6762, 6765/1, 6766/1, 6766/2, 6807, 6816, 6835, sve na KO Novi Beograd, GO Novi Beograd i na k.p. broj 4606, 4607, 4608, 4609/1,4609/2, 4609/3, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620/1, 4620/2, 4621/1, 4621/2, 4659, 4669/2, 4672, 4725/3, 4725/4, 4725/5, 4725/6, 4726/2, 4740, 4773/16, 4773/17, 4773/18, 4773/19, 4779, 4780, 4781, 4782/2, 4782/3, 4782/4, 4782/5, 4782/6, 4782/7,478GO2/8, 4782/9, 4782/10, 4782/11, 4782/16, 4782/17, 4782/32, 4782/34, 4782/35, 4782/36, 4782/37,4784/3, 4784/4, 4784/5, 4784/6, 4784/7, 4784/8, 4784/9, 4784/10, 4784/11, 4784/12, 4784/18, 4784/27, 4784/28, 4784/29, 4784/40, 4784/41, 4784/44, 4785/1, 4785/2, 4785/6,4785/8,4786/23,4786/24, 4786/31, 4786/32, 4786/33, 4786/34, 4786/35, 4786/36, 4786/37, 4786/38, 4786/39, 4786/40, 4786/41, 4786/42, 4786/43, 4786/44, 4786/45, 4786/46, 4786/47, 4786/48, 4786/49, 4786/50, 4789/1, 4789/36, 4789/37, 4789/41, 4789/43, 4789/44, 4789/45, 4789/46, 4789/47, 4789/48, 4789/49, 4789/50, 4796, 4798, 4799, 4800/2, 4800/3, 4801, 4806, 4807/1, 4807/2, 4811/3, 4811/5, 4811/6, 4823/2, 4825/2, sve na KO Surčin, GO Surčin, Grad Beograd.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.