JP ''Elektroprivreda Srbije'', Beograd - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kotlarnice TE ''Kolubara''

JP ''Elektroprivreda Srbije'', Beograd - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kotlarnice TE ''Kolubara''

Na osnovu čl. 20. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP ''Elektroprivreda Srbije'', iz Beograda, Balkanska 13, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kotlarnice TE ''Kolubara'', faza I sa dva vrelovodna kotla na KPG, ukupne snage 2 x 10,5 MW, na k.p.br. 544, 545/1, 546/1 i 553, KO Veliki Crljeni, na teritoriji GO Lazarevac, na području grada Beograda, dana 10.08.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-2286/2021-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave GO Lazarevac, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 15.10.2021. godine, sa početkom u 1000 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u sali Opštinske uprave GO Lazarevac, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog suzbijanja širenja korona virusa.