„Smurfit Kappa“ d.o.o., Prilazni put Ada Huji 9 - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda na delu KP 5112/16 KO Palilula

„Smurfit Kappa“ d.o.o., Prilazni put Ada Huji 9 - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda na delu KP 5112/16 KO Palilula

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Smurfit Kappa“ d.o.o., Prilazni put Ada Huji 9, 11 000 Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda na delu KP 5112/16 KO Palilula.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Gradske opštine Palilula, Takovska 12, 11000 Beograd.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 20.07.2022. godine u 10 00, u prostorijama Gradske opštine Palilula, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog COVID-a 19.