"Knauf Insulation" d.o.o., Beograd - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekata u kompleksu fabrike kamene vune "Knauf Insulation" u Surdulici

"Knauf Insulation" d.o.o., Beograd - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekata u kompleksu fabrike kamene vune "Knauf Insulation" u Surdulici

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja objekata u kompleksu fabrike kamene vune „Knauf Insulation“ u Surdulici, na KP 3269, 3267/2 i delovi KP 3280, 3272, 3275/1, 3265, 3267/1, 4840 KO Surdulica, zaveden pod brojem 353-02-02225/2021-03, nosioca projekta  „Knauf Insulation“ d.o.o., Batajnički drum 16 b, 11080 Beograd – Zemun.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.