Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izmeštanja pojedinačnih elektroprenosnih stubova dalekovoda 110 kV broj 1183 TS Čačak 3 – TS Gornji Milanovac na poddeonici 9: Mrčajevci – Preljina, na teritoriji grada Čačk

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izmeštanja pojedinačnih elektroprenosnih stubova dalekovoda 110 kV broj 1183 TS Čačak 3 – TS Gornji Milanovac na poddeonici 9: Mrčajevci – Preljina, na teritoriji grada Čačk

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izmeštanja pojedinačnih elektroprenosnih stubova dalekovoda 110 kV broj 1183 TS Čačak 3 – TS Gornji Milanovac na poddeonici 9: Mrčajevci – Preljina, na teritoriji grada Čačka, zaveden pod brojem 353-02-02425/2022-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.