Projekat za novu gradnju objekta Dalekovod 110 kV br.177 TS Bor 2-TS Majdanpek 2, uvođenje u PRP 110 kV Crni vrh 1“ - Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Projekat za novu gradnju objekta Dalekovod 110 kV br.177 TS Bor 2-TS Majdanpek 2, uvođenje u PRP 110 kV Crni vrh 1“ - Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat za novu gradnju objekta Dalekovod 110 kV br.177 TS Bor 2-TS Majdanpek 2, uvođenje u PRP 110 kV Crni vrh 1“.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.