Rešenje kojim se nosilac projekta „CERAPROM“ d.o.o. iz Mionice, oslobađa od ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu eksplotacije krečnjaka kao TGK na lokalitetu „Tolićki vis“ u opštini Mionica

Rešenje kojim se nosilac projekta „CERAPROM“ d.o.o. iz Mionice, oslobađa od ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu eksplotacije krečnjaka kao TGK na lokalitetu „Tolićki vis“ u opštini Mionica

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće  

 O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosilac projekta „CERAPROM“ d.o.o. iz Mionice, oslobađa od ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu eksplotacije krečnjaka kao TGK na lokalitetu „Tolićki vis“ u opštini Mionica. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.