Rešenje da je nosilac projekta YUNIRISK d.o.o. u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za inertizaciju industrijskih otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu Fabrike automotora „21. maj” u Rakovici

Rešenje da je nosilac projekta YUNIRISK d.o.o. u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za inertizaciju industrijskih otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu Fabrike automotora „21. maj” u Rakovici

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), daje sledeće  

O B A V E Š T E Nj E

              Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje da je nosilac projekta YUNIRISK d.o.o. iz Beograda, Simina 18/1 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za inertizaciju industrijskih otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu Fabrike automotora „21. maj” u Rakovici na KP 2372/1 KO Stara Rakovica, teritorija Grada Beograda, na koju je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja dalo rešenje o saglasnosti br. 353-02-00357/2009-02 od 13.12.2010. Nosilac projekta je u obavezi da posebno obradi poglavlja u kojima se odstupilo od prethodnih projektnih rešenja, a odnosi se na:
  • Povećanje proizvodnih kapaciteta postrojenja za inertizaciju otpada sa 2500 t/god na 9000 t/god;
  • Unapređenjem proizvodnog procesa prelaskom sa šaržnog na kontinuirani rad, kao i adaptaciju postojeće opreme i instalacija;
  • Povećanje skladišnih kapaciteta korišćenjem zatvorenog objekta površine 1000 m2 namenjenog za skladištenje raznog industrijskog otpada za koju nosilac projekta poseduje integralnu dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman;
Zainteresovana javnost može da izvrši uvid doneto rešenje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.