Rešenje da je nosilac projekta KNAUFINSULATION DOO iz Surdulice, Naselje Belo polje bb u obavezi da ažurira Studije o proceni uticaja rekonstrukcije toplog dela linije za proizvodnju impregnisane kamene vune

Rešenje da je nosilac projekta KNAUFINSULATION DOO iz Surdulice, Naselje Belo polje bb u obavezi da ažurira Studije o proceni uticaja rekonstrukcije toplog dela linije za proizvodnju impregnisane kamene vune

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće     

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

                Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje da je nosilac projekta KNAUFINSULATION DOO iz Surdulice, Naselje Belo polje bb u obavezi da ažurira Studije o proceni uticaja rekonstrukcije toplog dela linije za proizvodnju impregnisane kamene vune na KP 3280 KO Surdulica na životnu sredinu, za koju je kod nadležnog organa pribavljena saglasnost br. 353-02-01678/2006-02 od 06.11.2006. Nosilac projekta je u obavezi da posebno obradi poglavlja u kojima se odstupilo od prethodnih projektnih rešenja, a odnose se na:
  1. Uvođenje nove vrste ekološkog veziva ECOSE, čime je smanjena upotreba veziva na bazi fenol-formaldehidne smole;
  2. Recirkulaciju mokrih tehnoloških ostataka iz proizvodnje i reciklažu tehnološkog škarta;
  3. Postavljanje novog filtra za smanjenje aerozagađenja i rekonstrukcija filtro-ventilacionog sistema;
  4. Iskorišćenje tehnološke prašine kroz proizvodnju briketa koji se vraćaju u proizvodnju;
Zainteresovana javnost može da izvrši uvid doneto rešenje u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.