Rešenje da je nosilac projekta JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE iz Beograda, Carice Milice 2 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE NIKOLA TESLA A, na KP 1933 i 1934 KO Urovci, teritoriji GO Obrenovac

Rešenje da je nosilac projekta JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE iz Beograda, Carice Milice 2 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE NIKOLA TESLA A, na KP 1933 i 1934 KO Urovci, teritoriji GO Obrenovac

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće  

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

               Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje  da je nosilac projekta JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE iz Beograda, Carice Milice 2 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE NIKOLA TESLA A, na KP 1933 i 1934 KO Urovci, teritoriji GO Obrenovac, Grad Beograd, za koju je kod nadležnog organa pribavljeno rešenje o saglasnosti br. 353-02-00006/2012-05 od 21.03.2013 Nosilac projekta je u obavezi da posebno obradi poglavlja u kojima se odstupilo od prethodnih projektnih rešenja, a odnose se na:
  1. Postrojenje za tretman zauljenih otpadnih voda G2, gde nije ugrađena automatska rešetka za uklanjanje grubog i inertnog materijala;
  2. Postrojenje za prečišćavanje zauljenih voda U1, gde nije izgrađena DAF jedinica, već je zamenjena skraperom u podužnom taložniku, hvatačem ulja, bazenima za izdvajanje ulja i peščanim filtrima;
  3. Ažuriranje propisanih mera zaštite životne sredine tokom perioda eksploatacije;
Zainteresovana javnost može da izvrši uvid doneto rešenje u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.