Obaveštenje o izrađenom nacrtu revizije integrisane dozvole za operatera ,,ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVAˮ doo

Obaveštenje o izrađenom nacrtu revizije integrisane dozvole za operatera ,,ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVAˮ doo

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće:

 

O B A V E Š T E Nj E
o izrađenom nacrtu revizije integrisane dozvole

 

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt revizije integrisane dozvole, za operatera ,,ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVAˮ doo, Hajduk Veljkova 1, Šabac, br. predmeta: 353-01-03391/2023-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje fosfornih, azotnih i kalijumovih đubriva (prosta i složena đubriva, veštačka đubriva) i odlaganje ili ponovno iskorišćenje opasnog otpada sa kapacitetom koji prelazi 10t dnevno, na lokaciji katastarskih parcela br.:6915/26, 06915/29, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 6915/39, 6915/40, 6915/41, 6915/47, 6915/51, 6915/64, 6915/68, 6915/69, 6915/73 i 6915/120 KO Šabac..

Uvid u izrađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova (uz obavezu prethodne najave, dan ranije, na mejl ippc@eko.gov.rs ), u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom listu i na internet stranici Ministarstva.

Mišljenje o izrađenom nacrtu možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u skladu sa članom 12. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.