Obaveštenje o izrađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera ,,Elektroprivreda Srbije AD Beograd – Ogranak ,,TE-KO KOSTOLACˮ

Obaveštenje o izrađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera ,,Elektroprivreda Srbije AD Beograd – Ogranak ,,TE-KO KOSTOLACˮ

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće:

 

O B A V E Š T E Nj E

o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

 

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za operatera ,,Elektroprivreda Srbije AD  Beograd – Ogranak ,,TE-KO KOSTOLACˮ, za blokove B1 i B2, iz Kostolca, br. predmeta: 000437314 2023 14850, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje električne i toplotne energije, na lokaciji katastarske parcele broj 303 KO Kostolac-selo, u Kostolcu.

Uvid u izrađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova (uz obavezu prethodne najave, dan ranije, na mejl ippc@eko.gov.rs ), u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom listu i na internet stranici Ministarstva.

Mišljenje o izrađenom nacrtu možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u skladu sa članom 12. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.