Obaveštenje o izrađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera „ZORKA-OPEKA“ d.o.o.

Obaveštenje o izrađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera „ZORKA-OPEKA“ d.o.o.

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće:

OBAVEŠTENjE

o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

Obaveštavamo vas da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za Operatera „ZORKA-OPEKA“ d.o.o., ogranak Fabrika opeke Donje Crniljevo, broj zahteva: 353-01-745/2023-05, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje fasadne opeke i klima blokova, na lokaciji katastarskih parcela br. 1363/1, 1351/1, 1351/3, 1353, 1354/1, 1354/2, 1355, 1361, 1362 i 1405/16, KO Donje Crniljevo.

Uvid u izrađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje o izrađenom nacrtu integrisane dozvole možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u skladu sa članom 12. stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.