Nacrt revizije integrisane dozvole za operatera ,,Messer Tehnogas“ A.D.Beograd

Nacrt revizije integrisane dozvole za operatera ,,Messer Tehnogas“ A.D.Beograd

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

 OBAVEŠTENjE

 o izrađenom nacrtu revizije integrisane dozvole

 

Obaveštavamo vas da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt revizije integrisane dozvole za operatera ,,Messer Tehnogas“ A.D.Beograd, pod brojem: 353-01-0003/2012-05, za rad postrojenja i obavljanja aktivnosti proizvodnje i prometa tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme, na lokaciji k.p.br. 158/2, 159/1, 160/1, KO Stara Rakovica.

Uvid u izrađeni nacrt revizije integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na izrađeni nacrt revizije integrisane dozvole ovom organu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 12, stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.