NACRT REŠENjA o izdavanju integrisane dozvole

NACRT REŠENjA o izdavanju integrisane dozvole

Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 25/15 i 109/21), člana 136. stav 1. i člana 141. stav 7. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16, 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 - odluka US), člana 23. stav 2. i člana 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 6. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 128/20 i 116/22), rešavajući po zahtevu operatera „ZORKA-OPEKA“ d.o.o. Šabac, ogranak Fabrika opeke Donje Crniljevo, za izdavanje integrisane dozvole, po zahtevu broj 353-01-745/2023-03, od 07.03.2023. godine, Ministarstvo zaštite životne sredine, državni sekretar Aleksandar Dujanović, po ovlašćenju broj: 021-01-36/22 od 10.11.2022. godine, donosi

 

NACRT REŠENjA

o izdavanju integrisane dozvole

 

Izdaje se integrisana dozvola reg. broj .. operateru „ZORKA-OPEKA“ d.o.o. Šabac, ogranak Fabrika opeke Donje Crniljevo, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje fasadne opeke i klima blokova, na lokaciji katastarskih parcela br. 1363/1, 1351/1, 1351/3, 1353, 1354/1, 1354/2, 1355, 1361, 1362 i 1405/16, KO Donje Crniljevo

Kompletan nacrt rešenja o izdavanju integrisane dozvole, možete preuzeti ovde.