Nacrt integrisane dozvole za operatera Titan Cementara Kosjerić d.o.o.

Nacrt integrisane dozvole za operatera Titan Cementara Kosjerić d.o.o.

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:    

 

O B A V E Š T E Nj E

o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

 

Obaveštavamo Vas da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za operatera „Titan Cementara Kosjerić“ doo, broj zahteva: 353-01-145/2023-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementnog klinkera u rotacionim pećima, proizvodnim kapacitetom koji prelazi 500 t dnevno, na lokaciji katastarske parcele br. 1547, 1546, 1519/3, 1123/2, 1122/2, 1077/2, 1076, 1052/3, 1052/2, 1052/1, 1051/8, 1051/7, 1051/6, 1051/5, 1051/4, 1051/3, 1051/1, 1050/3, 1048, 1047, 1046, 1045, 1040/1, 1035 i 1097, sve KO Galovići.

Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Mišljenje o nacrtu dozvole možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u skladu sa članom 12. stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.