Nacrt integrisane dozvole za operatera HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, d.o.o. Beograd

Nacrt integrisane dozvole za operatera HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, d.o.o. Beograd

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENjE
o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

 

Obaveštavamo vas da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za operatera HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, d.o.o. Beograd – Ogranak Smederevo, broj zahteva: 353-01-01755/2021-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje i prerade gvožđa, čelika i ferolegura, na lokaciji Radinac u Smederevu, na katastarskim parcelama: br. 1014, 1482/2, 1519/2, 1967/1, 1972/2, 1976/2, 2108/2, 2108/3, 2174/2, 2180/2, 2284, 2452/3, 2454/3, 2454/4, 2463/3, 2467/6, 2467/14, 2475/3, 2475/4, 2484/2, 2490/3, 2493/4, 2571/1, 2571/2, 2571/11, 2571/12, 2571/13, 2571/14, 2571/15, 2571/16, 2571/17, 2571/18, 2571/19, 2571/20, 2571/21, 2571/22, 2571/23, 2571/24, 2571/25, 2571/16, 2571/27, 2571/28, 2571/29, 2571/30, 2571/31, 2571/32, 2571/33, 2571/34, 2571/35, 2571/36, 2571/37, 2571/38, 2571/39, 2571/40, 2571/41, 2571/42, 2571/43, 2571/44, 2571/45, 2571/46, 2571/47, 2571/48, 2571/49, 2571/50, 2571/51, 2571/52, 2571/53, 2571/54, 2571/55, 2571/56, 2571/57, 2571/58, 2571/59, 2571/60, 2571/61, 2571/62, 2571/63, 2571/64. 2571/65, 2571/66, 2571/67, 2571/68, 2571/69. 2571/70. 2571/71, 2571/72, 2571/73, 2699/1, 2700/1, 2732, 2737/1, 2747, 3944 i 4079 sve u KO Radinac; 203, 1/3, ¼ KO Smederevo; 2170, 2171, 2182 i 3182/1 u KO Lipe 1; 287/2, 302/5, 332/3, 332/4, 385/13, 385/15, 386/6, 392/2, 578/2, 580/5, 593/19, 593/20, 593/21 i 842/2 u okviru KO Ralja.

Uvid u izrađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. 

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na izrađeni nacrt integrisane dozvole ovom organu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 12, stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.