Rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera ''Messer Tehnogas'' AD

Rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera ''Messer Tehnogas'' AD

Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE o izdavanju rešenja  o reviziji  integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera ''Messer Tehnogas'' AD, za rad fabrike za proizvodnju acetilena i azot (I) oksida u Rakovici, na lokaciji KP br. 158/2, 159/1, 159/2, 160/1, sve KO Stara Rakovica. Uvid u izdato rešenje o reviziji integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.