Klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija

Preventivni pristup u upravljanju hemikalijama stavlja akcenat na procenu opasnosti hemikalija, odnosno klasifikaciju hemikalija pre nego što se one stave u promet i informisanje korisnika o njihovim opasnim svojstvima putem obeležavanja na etiketi i bezbednosnog lista, a u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Ko ima obavezu klasifikacije hemikalije?

Proizvođač, dalji korisnik (npr. proizvođač smeše, odnosno pravno lice ili preduzetnik koji supstancu koristi u industrijske ili profesionalne svrhe) i uvoznik koji stavlja u promet hemikalije i određene proizvode (eksplozivne proizvode) ima obavezu da ih klasifikuje na osnovu njihovih opasnih svojstva.

Napomena: ukoliko dalji korisnik promeni sastav hemikalije koju koristi u industrijske ili profesionalne svrhe, on mora izvršiti ponovnu klasifikaciju i obeležiti hemikaliju u skladu sa tim.

Na osnovu kojih pravilnika se vrši klasifikacija?

Klasifikacija se vrši u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS“, br. 105/13, 52/17 i 21/19).

Ovaj pravilnik usaglašen je sa evropskim zakonodavstvom, odnosno Uredbom EK br. 1272/2008 (CLP/GHS) i obezbeđuju da ista pravila u ovoj oblasti važe i u EU i kod nas.

Koje hemikalije se klasifikuju?

 Hemikalije koje poseduju opasna svojstva na osnovu kojih im se primenom kriterijuma za klasifikaciju može dodeliti jedna ili više klasa opasnosti podležu obavezi klasifikacije.

 Kako se vrši klasifikacija hemikalije?

 Klasifikacija se vrši tako što se podaci o opasnim svojstvima hemikalija upoređuju sa propisanim kriterijumima za klasifikaciju u određene klase opasnosti.

Klasifikacija hemikalija vrši se na osnovu:

 • podataka o njihovim svojstvima:
 • fizička i hemijska svojstva;
 • toksikološka svojstva (efekti na život i zdravlje ljudi);
 • ekotoksikološka svojstva (efekti na životnu sredinu);
 • kriterijuma za klasifikaciju u klase opasnosti.

Supstanca se klasifikuje:

 • u skladu sa klasifikacijom supstance istog hemijskog sastava iz Pravilnika o Spisku klasifikovanih supstanci, ako se supstanca istog hemijskog sastava nalazi na Spisku klasifikovanih supstanci.
 • ako se supstanca ne nalazi na Spisku klasifikovanih supstanci ili nije na tom spisku klasifikovana za sve klase opasnosti i razlike unutar tih klasa, klasifikacija te supstance vrši se na osnovu:
 • postojećih podataka o svojstvima te supstance;
 • rezultata novih ispitivanja njenih svojstava i upoređivanjem tih podataka, odnosno rezultata sa utvrđenim kriterijumima za klasifikaciju hemikalije.

Smeša se klasifikuje:

 • poređenjem podataka o opasnim svojstvima same smeše sa utvrđenim kriterijumima za klasifikaciju hemikalije;
 • primenom metode izračunavanja opasnosti smeše na osnovu podataka o klasifikaciji, odnosno svojstvima supstanci sadržanih u smeši;
 • primenom načela premošćavanja na podatke o sastojcima smeše na osnovu podataka o sličnim ispitanim smešama (važi samo za CLP/GHS sistem klasifikacije).

Za klasifikaciju se koriste sledeći podaci:

 • podaci dobijeni na osnovu rezultata prethodnih ispitivanja;
 • podaci iz epidemioloških studija i praktičnih iskustava o efektima na ljude (statistički podaci o profesionalnim oboljenjima i o hemijskim udesima);
 • podaci iz stručne literature (naučnih istraživanja);
 • eksperimentalni podaci dobijeni primenom propisanih metoda ispitivanja opasnih svojstava hemikalija;
 • podaci o proceni opasnosti smeše dobijeni primenom metode izračunavanja;
 • podaci dobijeni iz validiranih modela kvalitativnog ili kvantitativnog odnosa strukture i delovanja (QSAR).

Ko ima obavezu obeležavanja i pakovanja hemikalije?

 Snabdevač hemikalija ima obavezu obeležavanja i pakovanja hemikalija u skladu sa Zakonom o hemikalijama i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

U postupku klasifikacije opasnim hemikalijama se dodeljuju elementi obeležavanja koji odgovaraju klasi opasnosti hemikalije, kao što su grafički prikaz opasnosti (piktogram) i tekst koji ukazuje na opasna svojstva hemikalije, a koji se moraju prikazati na etiketi, odnosno ambalaži hemikalije sa ciljem da korisnici hemikalija budu adekvatno informisani o opasnim svojstvima hemikalija.

Kako se vrši obeležavanje hemikalije?

 Elementi obeležavanja kao što su piktogram, tekst koji ukazuje na opasna svojstva hemikalije i tekst koji upućuje na odgovarajuće mere predostrožnosti moraju se prikazati na etiketi (ambalaži). Pored ovih elemenata obeležavanja koji se dodeljuju u postupku klasifikacije, na etiketi se navode i naziv, adresa i telefon snabdevača kao i ime i identifikacioni broj hemikalije.

Kako se vrši pakovanje?

 Ambalaža opasne hemikalije i određenog proizvoda mora da odgovara svojstvima, svrsi i načinu korišćenja hemikalije i da bude obeležena u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje.

Ko ima obavezu dostavljanja bezbednosnog lista?

 Snabdevač opasne hemikalije, PBT i vPvB supstance, supstance koja izaziva zabrinutost npr. hemikalija koja dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema, dužan je da svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja bez naknade, na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi, dostavi bezbednosni list koji sadrži detaljne informacije o opasnosti i rizicima koje ta hemikalija predstavlja, kao i obaveštenje o merama predostrožnosti koje treba preduzeti prilikom njihovog korišćenja, skladištenja, odlaganja, prilikom hemijskog udesa, požara i sl. Bliži sadržaj bezbednosnog lista propisan je Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Službeni glasnik RS“, broj 100/11).

Kome je namenjen bezbednosni list?

 Bezbednosni list prvenstveno je namenjen profesionalnim korisnicima. Njegov sadržaj je prilagođen njihovim potrebama i služi za davanje informacija profesionalnom korisniku o realno predvidljivim fizičkim i hemijskim opasnostima koje proističu iz svojstava hemikalije, kao i sa njima povezanim rizicima po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Takođe, bezbednosni list sadrži informacije relevantne za druge ciljne grupe, kao što su na primer subjekti u transportu opasnog tereta ili odgovoru na hemijski udes i drugo.