PRELIMINARNA RANG LISTA PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MZŽS REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U SRBIJI IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2024. GODINI

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2024. godini i za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs, obrazovana rešenjem državnog sekretara, broj: 000009604 2024 14850 003 008 000 001/1 od 12. januara 2024. godine, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2024. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), a na osnovu člana 12. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), objavljuje

   

PRELIMINARNU RANG LISTU

PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U SRBIJI IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2024. GODINI

I

 

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 12. januara 2024. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2024. godini, koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih supstanci iz individualnih izvora u životnu sredinu u cilju primene mera za unapređenje kvaliteta vazduha i preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha od zagađenja na teritoriji Republike Srbije.

Na Javni konkurs pristiglo je ukupno 26 prijava.

Preliminarnu listu možete preuzeti OVDE.